Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU FRÍDA PRODUCTION A TO ZEJMÉNA NA PŘEDSTAVENÍ RAPPER A KOLEGA MELA GIBSONA.
(dále jen „Podmínky“)

1. Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti Frída production, IČ: 68692129, se sídlem Slovinská 1302/4,
Brno-Královo pole, 612 00, upravují práva a povinnosti mezi společností Frída production
a spotřebitelem, a tímto i veškeré související vztahy.

2. Definice pojmů

Níže uvedené pojmy mají následující význam:

„Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

„Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od Frída production, zajišťující organizaci konkrétní Akce. Aktuální seznam a kontaktní údaje Pořadatelů k jednotlivým Akcím naleznete zde .

„Zákazník“: Osoba užívající e-shopu Frída production a jeho služeb pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

„e-shop Frída production“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný Frída production, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek nebo služby Voucher prostřednictvím je-shopu Frída production. Prodejnímikanálem se rozumí zejména Smluvní prodejní místa a Webový portál.

„Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní Frída production, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

„Voucher“: Rezervační služba poskytovaná Frída production, opravňující držitele jedinečného kódu Voucheru ke koupi určitého druhu Vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny Voucheru a předem stanovené ceny odpovídající Vstupenky. Voucher není Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci.

„Smluvní prodejní místo“: Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené Frída production v rámci e-shopu a označené logem Divadelní spolek Frída, na němž je možné Vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu Smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel.

„Webový portál“: Internetové stránky Frída production na adrese www.frida.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání služby Voucher a Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služby Voucher na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší, anebo Mozilla Firefox či Opera.

3. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je společnost Frída production.
Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).

Zakoupením Vstupenky se rozumí uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

Využitím služeb Frída production a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností Frída production v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb frída production a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

4. Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému Frída production. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Vstupenky lze zakoupit ve formě tištěné (pouze Smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo Webového portálu). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě „HOMEticket“, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky „HOMEticket“ v místě konání Akce.

5. Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:
1) v rámci přímého prodeje na Smluvním prodejním místě
2) on-line prostřednictvím Webového portálu
3) prostřednictvím call-centra nebo emailu

Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované Vstupenky na Smluvním prodejním místě:
Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na Smluvním prodejním místě v otevírací době bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (viz níže) a tuto následně na Smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.

Zakoupení a rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu:
Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Frída production a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím Frída production. Registrovaný Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev, pokud to rezervační systém umožňuje.

Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku a uhradit je prostřednictvím on-line platby (PaySec, Mobito nebo jiné uvedené) nebo bankovním převodem na číslo účtu 2200845429/2010 dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané Vstupenky.

Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky a to po dobu časově omezené platnosti rezervace.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu vstupenky@frida.cz.

Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na akci a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných Vstupenek se specifikací dané Akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka ze strany Frída production jménem Pořadatele je Smlouva o účasti na akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za Vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o účasti a Vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

6. Ceny a poštovní poplatky

Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou Frída production nebo smluvního místa. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky. V případě, že Zákazník vyžaduje zaslání zakoupených Vstupenek poštou, je povinen uhradit rovněž poštovné a balné ve výši určené Frída production při objednávce Vstupenek.

Platba ceny Vstupenek a případného poštovného a balného se provádí převodem na bankovní účet Frída production, číslo účtu 2200845429/2010. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

V případě zaslání Vstupenek poštou lze Vstupenky objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním příslušné Akce. Frída production za žádných okolností nenese odpovědnost za termín doručení či případné nedoručení zásilky na Zákazníkem udanou adresu. Cena expedičního poplatku pro zaslání Vstupenek formou doporučené zásilky činí 60,- Kč, jedná-li se o cenné psaní v rámci ČR pak činí tato částka 90,- Kč, do ostatních zemí světa se poštovné pro cenné zásilky řídí ceníkem společnosti Česká pošta, s.p.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

7. Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Smluvního prodejního místa a v případě dodání Vstupenek Poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu Frída production, elektronickou poštou (email) nebo faxem uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců Frída production. Obsluha Smluvního prodejního místa podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha Smluvního prodejního místa povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit obsluze Smluvního prodejního místa vydanou Vstupenku.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

8. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby Frída production.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje Frída production do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Frída production je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně, pokud k tomuto účelu získá odpovídající finanční prostředky. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese.

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, vstupné se vrací v místě Smluvního prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet nebo vstupenek zakoupených na dobírku, zajišťuje vracení vstupného Frída production. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Smluvního prodejního místa.

9. Ochrana osobních údajů

Společnost Frída production shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Zákazník vědomě poskytne. Osobní údaje společnost Frída production shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

Společnost Frída production shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Frída production oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Webovém portálu nebo při jiném využití služeb uděluje Zákazník společnosti Frída production souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování prodeje Frída production, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Zákazník uděluje společnosti Frída production souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Frída production nebo na emailovou adresu. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že společnost Frída production provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Frída production o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost Frída production odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení společnosti Frída production.

10. Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Frída production vstupují jako podnikatelé.
Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář Frída production zasláním požadavku na emailovou adresu: vstupenky@frida.cz

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2016 a společnost Frída production si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.